(208) 753-4010
            
                Przetargi/Og³oszenia
            
                2109097686
            
                 2077084179
            
                2199735363
            
                Rekrutacja
            
                Galeria
            
                (330) 780-6516
            
                W³adze Szko³y
            
                (423) 237-4908
            
                Absolwenci
            
                Nauczyciele
            
                484-866-5329
            
                6572693580
            
                Informacje dla uczniów !!!
            
                Publikacje Nauczycieli
            
                Biblioteka
            
                 LUKS Magma
            
                 Innowacje
            
                 RODO

Banerr Niepodlegla
Zespó³ Szkó³ im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

sekretariat przy ul. Wiejskiej 1, tel. 55 2786 198
budynek szko³y przy ul. I³awskiej 40, tel. 55 2788 313

e-mail: (587) 579-2527

Administratorem Pañstwa danych osobowych jest Zespó³ Szkó³ im. Ireny Kosmowskiej, ul. Wiejska 1 14-240 Suszu, Tel. 55 2786 198. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@zssusz.pl. Dane przetwarzane s¹ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w celu bezpoœredniego kontaktu uczniem/rodzicem / opiekunem/ kandydatem/pracownikiem itp. oraz wykonania œwiadczonych przez Administratora us³ug oœwiatowych. Administrator nie udostêpnia danych ani nie przekazuje danych do pañstwa trzeciego/organizacji miêdzynarodowej. Dane osobowe bêd¹ przechowywane w czasie niezbêdnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 25 lat. Osobie, której dane dotycz¹ przys³uguje prawo dostêpu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usuniêcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie bêd¹ podlegaæ zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbêdne do realizacji wskazanego wy¿ej celu. Dane s¹ powierzane w niezbêdnym zakresie takim podmiotom jak m. in. kancelaria notarialna, kancelaria prawna, informatyk oraz organom pañstwowym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.